Ventilation

För att våra hus skall erbjuda en frisk miljö krävs god luftväxling. En bra ventilation motverkar mögel, vädrar ut eventuell radon och gasbildning från byggmaterial samt ger frisk luft med mycket syre i boytorna. Innan 70-talets energikriser ventilerades de flesta husen med självdrag. När energipriserna sköt i höjden tätades husen, vilket gav upphov till mögel och andra problem, såvida inte en mekanisk ventilation installerades.

’Bra isolering är bara början i ett energisnålt boende. För att ytterligare minska uppvärmnings-kostnaderna finns flera olika system som återvinner den värme som finns i frånluften. Värmeåtervinning handlar inte bara om ekonomi, det är också ett sätt att förhindra kallras och drag. Den gamla skolans ventilationsaggregat använder en värmeväxlare för att återvinna värme. En normal värmeväxlare tar dock bara till vara på en liten del av den energi som finns i frånluften. För att tilluften inte skall vara allt för kall värms den upp av el. Vissa system blandar dessutom den friska uteluften med återluft, vilket innebär att en del av luften cirkulerar i huset. Denna metod ger en lägre total luftväxling.

energieffektivt ventilationssystem

TermaVent använder en värmepump istället för en enkel värmeväxlare. Värmepumpen har en betydligt högre verkningsgrad, vilket innebär att du tar vara på energin i luften som ventileras bort på ett bättre sätt. Värmepumpen kyler frånluften till låga temperaturer, energin överförs sedan till den friska tilluften. I TermaVents system går all frånluft ut ur huset, det är bara ny, frisk, uppvärmd luft som förs in i boytorna.

TermaVent har även en ekonomifunktion. Denna innebär att ventilation och uppvärmning kan ställas ner under de tider på dygnet som huset står tomt, vilket medför lägre uppvärmningskostnader.

Ett bra fläktsystem skall vara ljudlöst. Fläktar och andra mekaniska delar är gummiupphängda i TermaVent. Dessutom styrs fläktarnas varvtal med vår patenstökta regulatorstyrning, ADT, som står för Adaptiv Digital Tyristor. Den nya regulatorn tar effektivt bort de brummande vibrationsljud som förr kunde uppstå i ventilationssystem. ADT kombinerat med traditionella ljuddämpare gör vår nya teknik till en mycket tyst ventilation.

Till TermaVent finns filterlådor för olika behov; filter som tar bort pollen, damm och andra småpartiklar ur luften. Bra om någon i familjen är allergiker. Den kontinuerliga luftväxlingen säkrar också ett sunt boende där skadliga partiklar i luften snabbt vädras ut och ersätts av frisk luft. En av de stora bristerna i hus byggda främst på 70-talet är just bristen på god ventilation. Dålig ventilation i kombination med alltför täta hus misstänks ligga bakom den dramatiska ökningen av allergier.